Brønnboring

En vannbrønn forsyner deg med friskt og rent vann som ikke er forurenset av overflatevann.

Brønn i løsmasser

Grunnvannsbrønner (rørbrønner) i løsmasser gir normalt de største vannmengdene (1-100 l/s), men krever en del forundersøkelser av fagpersoner før brønnen kan bore

Brønn i fjell

En borebrønn i fjell er ofte eneste mulighet, og et godt alternativ, dersom man ønsker å benytte grunnvann som vannforsyning til spredt bosetning eller hytter 

Hvor dypt er det til fjell?

Det bør helst ikke være fjell i dagen der borebrønnen skal plasseres fordi dette gir dårlig beskyttelse mot forurensning. Derimot kan det være greit å unngå alt for tykke løsmasser, for å redusere borekostnadene (dyrere å bore i løsmasser enn i fjell). I GRANADA kan man finne informasjon om eksisterende borebrønner og disse kan gi en pekepinn om hvor dypt det er til fjell der en ønsker å bore. 

Plassering av brønnen

For brønner tilknyttet enkelthusholdninger eller hytter er det ofte liten mulighet å velge en helt ideell plassering av brønnen. Det er likevel viktig at brønnen plasseres opp strøms eventuelle forurensningskilder. Hvilken avstand som er nødvendig må avgjøres for hvert enkelt sted. Det vil også være forskjell på om brønnen er plassert i løsmasser eller fjell.

Bore en brønn

Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell eneste mulighet for uttak av grunnvann. Dette er ofte tilfelle for spredt bosetning og fritidsboliger.

Vi påtar oss risikoen for at brønnen med 140 mm, skal gi 2000 liter vann pr. døgn ved maks dybde 120 meter. Vannmengdegaranti.